Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

§1. Postanowienia wstępne.

1. Niniejszy dokument, nazywany dalej „Regulaminem”, określa zasady składania i realizacji zamówień w sklepie internetowym www.sklep.menloelectric.com, prowadzonym przez MENLO ELECTRIC SPÓŁKA AKCYJNA, pod adresem: Puławska 2, 02-566 w Warszawie, nr NIP 5272829241, Regon 368839890
zwanej dalej „Sprzedającym”.

2. Określenia pisane wielką literą mają specyficzne znaczenie zdefiniowane w niniejszym Regulaminie.

§1. Definicje terminów.

Czas realizacji zamówienia – okres czasu liczony w Dniach roboczych, upływający między momentem złożenia zamówienia a nadaniem zamówienia.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient nieprofesjonalny – Klient który zawarł Umowę sprzedaży na odległość związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niego charakteru zawodowego.

Klient – osoba, która założyła Konto użytkownika lub zawarła Umowę sprzedaży na odległość w ramach sklepu internetowego www.sklep.menloelectric.com.

Konsument – Klient, będący osobą fizyczną, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość w celu niezwiązanym ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.

Konto użytkownika - elektroniczny zbiór informacji zawierających dane Klienta, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach sklepu internetowego np. składać zamówienia, przeglądać historię składanych zamówień oraz zawartych umów sprzedaży.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta między Sprzedającym a Klientem, w ramach sklepu internetowego www.sklep.menloelectric.com.

Usługa organizacji dostawy – przekazanie informacji o zleceniu Klienta do firmy świadczącej usługi przewozu towarów, w celu realizacji usługi transportowej na rzecz tego Klienta.

Usługa pomocy w zapłacie - przekazanie do krajowej instytucji płatniczej, z którą współpracuje Sprzedający, parametrów transakcji płatniczej zleconej w celu realizacji zamówienia Klienta, a następnie przekierowanie Klienta w celu wyboru formy płatności i jej autoryzacji.

 

§2. Konto użytkownika.

1. Przed złożeniem zamówienia Klient może założyć Konto użytkownika. Założenie konta pozwala łatwiej zarządzać historią zamówień, nie jest jednak obowiązkowe.

2. Dane podane przez Klienta przy zakładaniu konta użytkownika są wykorzystywane w celu identyfikacji Klienta oraz realizacji zamówień. Dane te mogą być wykorzystane w celach marketingowych Sprzedającego, jeżeli Klient uprzednio wyraził na to zgodę.

3. W ramach Konta użytkownika Sprzedający świadczy nieodpłatne następujące usługi elektroniczne na rzecz Klienta:

a)      złożenie zamówienia,

b)      przechowywanie i udostępnianie historii zawartych Umów sprzedaży i złożonych zamówień.

4. Założenie Konta użytkownika wymaga od Klienta wypełnienia formularza rejestracyjnego on-line. Formularz wymaga podania przynajmniej następujących danych:

a)      adres e-mail Klienta,

b)      imię i nazwisko Klienta,

c)      nazwy, pod którą Klient prowadzi działalność gospodarczą,

d)      nr telefonu kontaktowego,

e)      nr NIP.

5. Konto użytkownika zakładane jest na czas nieoznaczony.

6. Konto użytkownika jest usuwane z chwilą przesłania takiego żądania z adresu e-mail podanego przy rejestracji Konta na adres: contact@menloelectric.com.

7. Konto użytkownika może być również usunięte z inicjatywy Sprzedającego, jeżeli Klient będzie wykorzystywał Konto w inny sposób, niż celu korzystania z usług Sprzedającego, a w szczególności gdy będzie wykonywał działania, których celem jest identyfikacja dróg przełamania zabezpieczeń tego serwisu, jak i przełamywał te zabezpieczenia.

 

§3. Warunki złożenia i realizacji zamówienia.

1. Zamówienie może złożyć Klient, który nie jest Konsumentem mającym zwykłe miejsce pobytu na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska.

2. Informacje o produktach podane na stronie internetowej sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.menloelectric.com.

4. Jeżeli dany produkt – wbrew informacjom na stronie internetowej - jest faktycznie niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia w tym zakresie.

5. Jeżeli zamówienie składane jest poza Kontem użytkownika, przed finalizacją zamówienia Klient zobowiązany jest podać dane niezbędne do wystawienia paragonu lub faktury, a także danych niezbędnych do organizacji dostawy.

7. W przypadku złożenia zamówienia dotyczącego produktów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106, ze zm.) przez Klienta będącego podatnikiem podatku od towarów i usług, jeżeli kwota należności ogółem stanowi co najmniej 15 000 zł brutto, Sprzedający wymaga, aby płatność nastąpiła z rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imiennego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzonego w walucie polskiej; płatność powinna być dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

8. Niektóre z dostępnych opcji dostaw mogą wymagać podania przez Klienta dodatkowych danych, innych niż zawarte w danych Konta użytkownika.

9. Momentem zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym jest chwila otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

10. Zamówienie jest kompletowane do wysyłki po uzyskaniu potwierdzenia wpływu zapłaty na rachunek bankowy lub potwierdzenia uzyskania zapłaty przez instytucję płatniczą przyjmującą płatności na zlecenie Sprzedającego.

11. Szczegółowe warunki dostawy zamówienia uregulowane są w Ogólnych Warunkach Dostawy.

 

§4. Ceny produktów.

1. Ceny prezentowane na stronach sklepu internetowego www.sklep.menloelectric.com. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Ceny nie zawierają kosztu dostawy.

2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia.

 

§5. Modyfikacja zamówienia.

1. Klient może dokonać zmian w zamówieniu do momentu przygotowania zakupionych produktów do wysyłki, kontaktując się telefonicznie pod numerem: 535 697 729. Zmiany mogą dotyczyć wprowadzenia dodatkowych pozycji zamówienia bądź anulowania części lub całości dotychczasowego zamówienia.

2. Termin realizacji zamówienia zaczyna biec ponownie od momentu potwierdzenia przyjęcia zmodyfikowanego zamówienia.

3. Przy zamówieniach opłaconych „z góry”:

a)      jeżeli w wyniku modyfikacji lub anulowania zamówienia powstała nadpłata, jest ona zwracana na konto Klienta, z którego płatność została dokonana, w terminie 7 dni od daty powstania nadpłaty,

b)      jeżeli w wyniku modyfikacji zamówienia powstała niedopłata, realizacja zamówienia zostaje wstrzymana do czasu wpłaty brakującej kwoty.

 

§6. Usługi dodatkowe.

1. Na zlecenie Klienta Sprzedający świadczy dodatkowo usługę:

a)      organizacji dostawy,

b)      pomocy w zapłacie.

2. W ramach wskazanych wyżej usług Sprzedający odpowiada za przekazanie prawidłowych danych wprowadzonych przez Klienta lub pobranych z Konta użytkownika do usługodawcy świadczącego usługę przewozu towarów lub inicjacji płatności, w sposób uprzednio ustalony z tymi usługodawcami.

3. Klient zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd w formularzach wypełnianych na potrzeby realizacji usługi organizacji dostawy i pomocy w zapłacie. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki z niewłaściwego wypełnienia przez siebie tych formularzy, w szczególności polegającego na podaniu błędnych lub nieprawdziwych danych.

4. Sprzedawca nie odpowiada za dostępność serwisów usługodawców, świadczących usługę przewozu towarów oraz inicjacji płatności oraz za prawidłowość realizacji tych usług.

 

 

§7. Czas realizacji zamówienia.

Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności produktów zamówionych przez Klienta. W przypadku gdy w zamówieniu znajdują się pozycje, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, wtedy zamówienie jest realizowane tak jak pozycja, na którą trzeba czekać najdłużej. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie w zamówieniu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 30 dni od dnia przekazania tej informacji. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia lub zgodzić się na dłuższy termin realizacji zamówienia.

 

§8. Odstąpienie od umowy.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Konsument lub Klient nieprofesjonalny, ma prawo odstąpić́ od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktów Konsumentowi lub Klientowi nieprofesjonalnemu albo osobie wskazanej przez Konsumenta lub Klienta nieprofesjonalnego. Aby skorzystać́ z prawa odstąpienia Konsument lub Klient nieprofesjonalny powinien wysłać we wskazanym wyżej terminie oświadczenie o odstąpieniu; można skorzystać w tym celu z poczty tradycyjnej lub elektronicznej, wysyłając oświadczenie z adresu e-mail podanego przy zakładaniu Konta użytkownika lub przy składaniu zamówienia, na następujący adres e-mail: kontakt@menloelectric.com.

2. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku zakupu produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub Klienta nieprofesjonalnego albo służących ich zindywidualizowanym potrzebom.

3. Konsument lub Klient nieprofesjonalny otrzyma zwrot zapłaconej ceny w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy, o ile dostarczył zwrotnie do Sprzedającego te produkty, od zakupu których odstąpił, lub też dostarczył dowód ich odesłania. Sprzedający może potrącić z kwoty zwrotu wartość, o którą zmniejszyła się wartość zwróconego produktu, jeżeli zmniejszenie to było wynikiem korzystania z produktu w inny sposób niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

4. Zwracana kwota zostanie powiększona o koszt dostarczenia produktów do Konsumenta lub Klienta nieprofesjonalnego, zgodnie z opcją dostawy wybraną przez Konsumenta lub Klienta nieprofesjonalnego w momencie składania zamówienia. Jeżeli Konsument lub Klient nieprofesjonalny wybrał inną niż najtańsza formę dostawy, zwrot będzie ograniczony jedynie do kosztu najtańszej opcji dostawy dostępnej na stronie sklepu internetowego www.sklep.menloelectric.com.

5. Sprzedający nie zwraca poniesionych przez Konsumenta lub Klienta nieprofesjonalnego kosztów zwrotnego dostarczenia produktu w związku z odstąpieniem od umowy.

 

§ 9. Warunki rozpatrywania reklamacji.

1. Jeżeli Klientem nie jest Konsument:

a)      odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne jest wyłączona,

b)      odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu nienależytego wykonania umowy ograniczona jest do szkód rzeczywistych doznanych przez Klienta, maksymalnie do wartości produktu, z zakupu którego Klient wywodzi swoje roszczenia.

2. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Konsumentowi zamówioną rzecz bez wad fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których Konsument został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym, jak również bez wad prawnych.

3. Reklamację należy przesłać listownie na adres Sprzedającego lub na następujący adres e‑mail: reklamacje@menloelectric.com. Jeżeli reklamacja dotyczy Umowy sprzedaży, należy dołączyć do niej opis wad lub przyczyn niezgodności produktu z umową i w miarę możliwości udokumentować te twierdzenia.

4. Sprzedający udziela odpowiedzi na reklamacje dotyczącą Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty ich wpływu, jeżeli reklamację złożył Konsument lub Klient nieprofesjonalny i zawiera ona żądanie wymiany rzeczy, usunięcia wady, albo obniżenia ceny. Pozostałe reklamacje, w tym dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, rozpatrywane są w ciąg 30 dni od daty ich wpływu.

 

§10. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie umowy i inne zobowiązania powstające lub mogące powstać na gruncie usługi Konto użytkownika albo na gruncie Umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu. Dodatkowo do Umowy sprzedaży nie stosuje się postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu 11 kwietnia 1980 r. (Dz. U. z 1997, nr 45, poz. 286) oraz Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1997, nr 45, poz. 282).

2. Internetowa platforma rozwiązywania sporów on-line dostępna jest pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Sprzedający nie wyraża zgody na rozwiązanie ewentualnego sporu z Konsumentem w ramach alternatywnych metod rozpatrywania sporów, chyba że w indywidualnym przypadku postanowi inaczej.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo modyfikacji niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie usług świadczonych w ramach Konta użytkownika, jeżeli:

a)      zmiana będzie służyć zapewnieniu działania sklepu internetowego  www.sklep.menloelectric.com  w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

b)      zmiana będzie konieczna dla zapewnienia działania nowych usług oferowanych w ramach Konta użytkownika.

4. Modyfikacja adresów e-mail podanych w treści Regulaminu ma charakter zmiany informacyjnej i nie stanowi zmiany Regulaminu.

5. Sądem właściwym miejscowo dla sporów wynikających z działalności sklepu jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie wskazują innego sądu.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.02.2021r.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

[Menlo – nazwa spółki oraz dane adresowe]

Dane odstępującego:

………………………………………………

/imię i nazwisko/

………………………………………………

/miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu/

………………………………………………

/kod pocztowy/

………………………………………………

/adres e-mail Klienta – podany przy zamówieniu lub przy zakładaniu konta w sklepie/*

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zakupionych w ramach umowy zawartej ………………………………………………………

/data zawarcia umowy/

nr zamówienia*…………………………………………………………………………………

 

………………………………………………

/podpis/